Samiska nationalister vann viktig rättegång

Girjas Sameby vann rättegången mot Staten om vem som har störst rätt till jakt och fiske i samebyns nationella område. I förlängningen kan beslutet påverka jakt- och fiskerätten på omkring halva Sveriges yta.

Hovrätten i Övre Norrland i Umeå har beslutat att jakt- och fiskerätten i Girjas Sameby i Lappland ska ägas av samebyn, och inte av Staten. Men till skillnad från i Tingsrätten får inte samebyn ensamrätt till jakten och fisket, utan kan bara hyra ut rätten tillsammans med markägaren, som är staten.

1993 ändrade Riksdagen småviltsförvaltningen så att fler medborgare skulle få möjlighet att hyra jakt på Statens marker. Samebyarna fråntogs då sin roll som remissinstans, och länsstyrelserna har sedan dess ensamt förvaltat jakten och fisket.

Detta ledde till att Girjas Sameby och Svenska Samernas Riksförbund 2009 stämde Staten för att få prövat om vem som äger rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns område. I Tingsrätten 2016 vann Girjas Sameby, och tilldelades hela rättigheten.

Men nu har alltså Hovrätten beslutat att Samebyn inte har ensamrätt på jakten och fisket. Detta eftersom samer aldrig historiskt sett uteslutit icke-samer från att jaga och fiska på markerna. Därför måste Staten, i egenskap av markägare, samtycka till samebyns uthyrning av jakt och fiske.

Sannolikt kommer domen att påverka även andra samebyars rättigheter gentemot Staten. Förhoppningen från många samiska nationalister är att hela renskötselområdet ska omfattas, även privatägda marker, vilket då skulle omfatta omkring halva Sveriges yta.

Läs mer om samma ämne