SR publicerar falsk nyhet om ensamkommande

Vänsterextrem progagandaartikel Idag publicerade statliga SR ännu en falsk nyhet, där man hävdar att ensamkommande barn utvisas för att deras fall inte handläggs. Men Fjällsjö Nyheters granskning visar att detta inte stämmer och att artikeln i själva verket är en politisk propagandaartikel för fri invandring.

SR publicerade idag en falsk nyhet om ensamkommande barn där journalisterna påstår att ensamkommande barn utvisas när de fyller 18 år för att "deras fall inte blivit handlagda".

Den falska uppgiften som syftar till att vilseleda allmänheten var en del av en propagandaartikel där ett vänsterextremt nätverk som verkar för fri invandring ensidigt fick föra ut sin politik utan att någon annan tilläts komma till tals. Vilket gör att det ser ut som att det är SR:s egen politik som drivs i artikeln. Vilket det naturligtvis också egentligen är.

"Flera av dem fyller 18 under året och om deras fall inte blir handlagda innan dess, riskerar de att kastas ut. Och det här har lett till stor frustration."

"De är barn det handlar om", skriver SR i sin falska och propagandistiska nyhet.

Båda detta påståenden är falska. De som "kastas ut" får sin hemresa betald av skattebetalarna eftersom deras fall handlagts och handläggningen visat att de inte är riktiga flyktingar. Dessutom är det inte "barn det handlar om", utan poängen är just att de skickas hem för att de är vuxna.

Fjällsjö Nyheters granskning visar att det typiska är att de 18-åriga ensamkommande som nu utvisas gör det efter att ha fått sin asylansökan handlagd som 17-åringar och då fått avslag på ansökan eftersom det bedömts att de inte är riktiga flyktingar. Därefter har de ändå fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, med motiveringen att de är under 18 år och inte har någon känd vårdnadshavare i hemlandet.

Detta är en ny praxis från Migrationsverket som SR själva har rapporterat om och därför får antas känna till. Det är Migrationsverkets egen rättsenhet som fastslagit denna nya praxis, vilket skedde den 7 Juli 2016. Detta beslut fick sedan stöd av riksdagens lagstiftning i samband med att den nya tillfälliga asyllagen trädde i kraft den 20 Juli 2016.

-Tidigare var det så att om det inte fanns ett skyddsbehov för ett ensamkommande barn som inte hade något ordnat mottagande i hemlandet beviljades barnet uppehållstillstånd, även om barnet var [=uppgav sig vara] 17 år och 10 månader gammalt, sade Migrationsverkets återvändandeexpert Kjell-Terje Torvik i samband med att beslutet kom till allmänhetens kännedom.

Ny praxis och ny lag beslutades om 2016

Med den nya praxisen ändrades detta så att 16- och 17-åringar istället fick tillfälliga uppehållstllstånd om de inte bedömdes ha några asylskäl. När de sedan blir myndiga utvisas de till hemlandet, och antas där med svensk logik bli stora tillgångar för samhället.

Denna ändring av praxis genomfördes alltså utan något öppet politiskt/demokratiskt beslut. Det genomdrevs av byråkraterna, som tidigare genomdrivit liknande beslut men i den andra riktningen. Därefter trädde ett demokratiskt beslut i kraft den 20 Juli vilket beslutades med stöd av den folkvalda riksdagen.

Enligt detta demokratiska beslut, som kallas den nya tillfälliga asyllagen, ska man inte längre ta hänsyn till så kallade "ömmande omständigheter" - ett väldigt mjukt begrepp som exempelvis kan innefatta att den som inte bedömts vara en riktig flykting ändå kan få stanna permanent om den har anpassat sig till den globalistiska kulturen i Sverige.

Nästan var femte ensamkommande som fått uppehållstillstånd de senaste åren har fått det på grund av den nu tillfälligt borttagna bestämmelsen om "ömmande omständigheter". Året innan lagen trädde i kraft året rörde det sig om ca 6 000 ensamkommande som berördes av bestämmelsen.

Nya lagen skulle undvika systemkollaps

Den nya praxisen och den stödjande lagstiftningen har kommit till stånd för att undvika att Sverige drabbas av en så kallad "systemkollaps". En sådan innebär exempelvis att Försäkringskassan och Landstingsvården inte längre kan ge medborgarna service och att statligt anställda inom exempelvis Polisen och domstolarna inte längre får sin lön utbetald.

Den nya asyllagen var den slutliga spiken i kistan på makthavarnas och journalisternas tal om att "vi" tjänar på invandringen. Enligt regeringens prognos för 2017 kommer de ensamkommande att kosta lika mycket som Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolarna och Kriminalvården tillsammans. Och då är alla indirekta kostnader borträknade.

Att juristerna inom Migrationsverket efter att i åratal ha hävdat motsatsen plötsligt kom på samma sak som politikerna senare lagstiftade om ett par veckor efteråt var knappast en slump. Den nya tillfälliga asyllagen är högst sannolikt påtvingad byråkraterna på Migrationsverket och politikerna i Sveriges riksdag, av makthavare som verkar i kulisserna bakom dessa.

Läs mer om samma ämne