Fler arbetslösa utlänningar i Sverige än arbetslösa svenskar

För första gången i Sveriges historia är nu fler utländskt födda arbetslösa i Sverige än svenskar. Dessutom är arbetslösheten i Jämtland bland utrikes födda högre än i resten av Sverige. Omkring 33 procent av gruppen utrikes födda är arbetslösa i Jämtland vilket kan jämföras med snittet för hela Sverige där cirka 22 procent av utrikes födda är arbetslösa.

Orsaken till att det är sämre i Jämtland än i övriga landet är enligt arbetsförmedlingen att fler invandrare placerats här av makthavarna jämfört med andra delar av landet.

-Ett stort antal nyanlända i förhållande till andra län är en av de främsta anledningarna, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i Jämtland Västernorrland och Gävleborg.

Att arbetslösheten bland utlänningar är högre i Jämtland än i övriga landet kan även bero på samma grundorsak som att befolkningen minskar på många håll i Jämtland, exempelvis minskar befolkningen i Strömsunds kommun mest i hela landet. Orsaken till detta är urbaniseringen, att människor på grund av makthavarnas ekonomiska system tvingas flytta till städerna för att få jobb.

Det som händer idag är att arbetslösheten minskar bland inrikes födda medan den ökar bland utrikes födda, på grund av att de inrikes födda får jobb på flyktingboenden. Nu i februari kommer av allt att döma fler utrikes födda än inrikes födda att vara arbetslösa i landet vilket aldrig hänt förut.

-Håller trenden i sig så blir det ett skifte nu under februari, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

De nyliberala partierna i riksdagen kräver nu att staten går in och ger invandrarna jobb genom att lagstifta mot fackföreningarnas arbetssätt, lagstifta om tvingande lägre lön för invandrare, kvotera bort svenskfödda från de nya jobben som skapas, samt avveckla välfärden.

Läs mer om samma ämne